ทันตแพทยสภา จับมือ สรพ.พัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ

ทันตแพทยสภาลงนามร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อประชาชน

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม ระหว่างทันตแพทยสภา กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อสนับสนุนคลินิกทันตกรรมที่มีกว่า 6,000 แห่ง ให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ที่มีการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรระดับประเทศ (National Patient and Personnel Safety Goals) โดยมุ่งหวังพัฒนาคลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายของการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และจะขยายผลไปยังคลินิกทันตกรรมเอกชนต่อไป ทั้งนี้ จะใช้ผลรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม (TDCA) ของทันตแพทยสภาในการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพ ให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศ TDCA ให้แก่สถานพยาบาลทันตกรรมทั้งรัฐและเอกชน 13 แห่ง จากเดิมที่ให้ไปแล้วกว่า 70 แห่งด้วย